Consiliul Local al comunei Rediu, județul Iași, se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administației publice locale.

Consilierii locali al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba romană:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și p(ROF) Regulamentulriceperea mea pentru binele locuitorilor comunei  Rediu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în prima ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, președintele de ședință, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

Consilierul local ales în calitate de președinte de ședință poate fi schimbat din această funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în functie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

În cazul in care președintele lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce sedința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de Cod pentru președintele de sedință.

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

  • conduce ședințele consiliului local;
  • supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al unității / subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al ședinței;
  • semnează procesul-verbal al ședinței;
  • asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
  • supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;
  • aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
  • îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local.

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.